TERMS

 

General terms and conditions of delivery Whiteboard animation
Originality
1. The Illustrator guarantees the originality of the illustration (s) by third parties and that no claim to copyright can be made.
Additional work
2. The production of a whiteboard animation follows a set procedure: briefing-script-storyboard-recording-editing. Each production phase takes place after agreement client. Concept modification or completion cq changing understanding of the client in respect of any other aspect of the execution or as a result of incomplete briefing additional hourly rate will be charged. In addition to the cost of the agreed fee  additional reviews, documentation and/or costs of suppliers will be charged.
Right of use
3. The client obtains exclusive license to use the animation (s) as far as this concerns the right of disclosure and reproduction at the command in accordance with the agreed destination. If there are no agreements about the destination, then the licensing remains limited to the use of the animation (s), for which at the time of providing the command fixed intention existed. These resolutions serve arguably for the conclusion of the agreement to be made known to the contractor.
Broader use
4. The client is without written permission of the contractor not entitled to use the artwork or screenshots from the animated as individual illustrations. On request, this loose illustrations to be edited in high resolution are backordered at the prevailing rate.
Economic rights
5. The client shall not acquire any right to commercial exploitation of the agreement defined in the command illustrations.
Personality rights
6. The client shall not acquire any intellectual property right or copyright, within the meaning of the right to of (re-) use of (elements of) the illustrations and/or make changes to the illustrations, other than by the author of the illustrations.
Copyright
7. Copyright, personality law and intellectual property law are based at all times when the illustrator, but do not limit with regard to the agreed usage rights. On request, additional usage rights can be obtained by means of backorder.
Attribution
8. Unless the work is not suitable, the supplier is at all times entitled to remove or place his/her name to mention.
Approval
9. Before proceeding to publication or disclosure should parties have the opportunity to make final designs, models, tests, to approve it. The principal shall not have the right to make changes without written permission or leave to provisional or definitive illustration (s)/animations.
Digital files
10. Digital files remain property of illustrator and will be stored for eventual re-use or modification for the duration of one year.
Own promotion
11. The contractor shall in accordance with the interests of the client the freedom to the illustration (s)/animaties (or fragments) to use for own publicity or promotion, but will do this always in consultation with the client.
Cancellation
12. In case of cancellation of the contract, for any reason, and at what stage, except in the case of demonstrable default of the illustrator, full payment is due.
Cancellation production days
13. By the client canceled or deferred planned production days by additional adaptation of script, storyboard or editing are charged.
Payment.
14. Payment shall be made within 30 days of the invoice date. An advance payment invoice of 50% of the total fee will precede the actual invoice.

 

Voorwaarden levering whiteboard-animatie

Orginaliteit
1. De Illustrator garandeert de originaliteit van de illustratie(s) en dat door derden geen aanspraak op auteursrecht gemaakt kan worden.
Meerwerk
2. Niet geplande extra werkronden of revisies van eerder goedgekeurde werkronden worden in rekening gebracht. Onvoorzien meerwerk vindt plaats na overleg met opdrachtgever.
Rechten
3. De opdrachtgever verkrijgt bij opdracht een eenmalige exclusieve gebruikslicentie tot het gebruik van de animatie(s) voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de animatie(s), overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Eventuele voornemens voor ruimer gebruik dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt en in de overeenkomst te zijn opgenomen. Uitgebreide of onbeperkte gebruiksrechten met behoud van recht op naamsvermelding van de maker kunnen worden verkregen door middel van afkoop tegen het geldende tarief.
4. Auteursrecht, persoonlijkheidsrecht en (intellectueel) eigendomsrecht berusten ten allen tijde bij de illustrator, maar vormen geen beperking ten aanzien van het overeengekomen gebruiksrecht.
Gebruik illustraties
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd screenshots of storyboard-illustraties te gebruiken. Op verzoek kunnen deze worden nabesteld tegen vergoeding.
Eigen gebruik
6. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om de illustratie(s) te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
Digitale bestanden
7. Digitale bestanden zijn eigendom van de illustrator en worden bewaard voor hergebruik en/of aanpassing van de animatie voor de duur van 1 jaar.
Annulering
8. Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook, behalve bij aantoonbare wanprestatie van de illustrator, is volledige honorering verschuldigd.
Annulering productiedagen
9. Door de opdrachtgever geannuleerde geplande productiedagen wegens aanvullende wijzigingen worden in rekening gebracht.
10. Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator een werk anders dan overeengekomen openbaar maakt is hiervoor per openbaarmaking een vergoeding verschuldigd van 100% van het bedongen of gebruikelijke honorarium.
11. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om de animatie(s) te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
12. Opdrachten worden uitgevoerd en/of concepten geleverd, ongeacht of deze als eindproduct gebruikt worden. Een opdracht wordt niet uitgevoerd, en/of concepten geleverd op ‘no-cure/no-pay’ basis.
13. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij een traject van meer dan drie weken wordt 50% bij opdracht en 50% bij levering gefactureerd. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 Euro.